Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HSX)

TKL TGT
TKL khớp theo giá mua TKL dư mua
TKL khớp theo giá bán TKL dư bán
TKL khớp bán - TKL khớp mua TKL dư mua - TKL dư bán
TKL thỏa thuận TGT thỏa thuận

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)

TKL TGT
TKL khớp theo giá mua TKL dư mua
TKL khớp theo giá bán TKL dư bán
TKL khớp bán - TKL khớp mua TKL dư mua - TKL dư bán
TKL thỏa thuận TGT thỏa thuận
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HSX) - Bộ chỉ HOSE & Bộ chỉ số ngành
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) - Bộ chỉ số HNX
ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG / ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: CỔ PHIẾU / XEM TỐT NHẤT VỚI TRÌNH DUYỆT WEB CHROME 9 TRỞ LÊN
Thông tin chung
Mã chứng khoán
Sức mua / bán
Khối lượng bình quân
Mua
Bán
Tổng khối lượng
Dư mua MỚI
Dư bán MỚI
Giá
Trần
Sàn
Tham chiếu
Thông tin lệnh mua
Khối lượng 4+ (HNX)
Giá 3
Khối lượng 3
Giá 2
Khối lượng 2
Giá 1
Khối lượng 1
Thông tin khớp lệnh
Thay đổi (+/-)
Giá khớp
Khối lượng khớp
Tổng khối lượng khớp
Thông tin lệnh bán
Giá 1
Khối lượng 1
Giá 2
Khối lượng 2
Giá 3
Khối lượng 3
Khối lượng 4+ (HNX)
Lịch sử giá
Cao nhất
Thấp nhất
Bình quân
Nước ngoài
Mua
Bán
Nước ngoài
Chọn tất cả | Xóa tất cả
Các chức năng của bảng giá được mô tả như sau:
 • Nhập mã cổ phiếu cần xem vào ô [Nhập mã], sau đó nhấn phím Tab để thêm cổ phiểu vào bảng giá.
 • Nhấn vào biểu tượng Thêm để thêm danh mục mới.
 • Nhấn vào biểu tượng Lưu để lưu các lựa chọn cổ phiếu và các trường thông tin cho các lần truy cập sau.
 • Sắp xếp theo Mã chứng khoán, Tổng khối lượng khớp lệnh: nhấn vào tiêu đề của bảng giá tương ứng (Mã CK, Tổng KL). Hình mũi tên (▲ / ▼) trên tiêu đề cho biết hướng sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần).
 • Các chức năng thao tác trên danh mục (nhấn nút phải chuột trên tên danh mục):
  • Tùy chọn: chọn trường dữ liệu hiển thị.
  • Đổi tên: đổi tên danh mục.
  • Xóa: xóa danh mục.
 Chứng khoán Bảo Minh
Đặt lệnh nhanh